สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือ ม. ธรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) สานต่อ “เพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5” ปั้นวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม

วันที่ 25 ก.พ.63  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง  สมาคมเพื่อนชุมชนมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล” รุ่นที่ 5/2563 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเชิงการค้าสู่มาตรฐานสากล ปีนี้มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมพัฒนา 9 กลุ่ม อาทิอาหารทะเลสด ผลไม้กวน น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผ้าหมักน้ำนมข้าว น้ำข้าวโพดนมสด และสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น

Advertisement

นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ มีเป้าหมายให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักของสมาคมเพื่อนชุมชน คือ การวางรากฐานอาชีพให้คนในชุมชน ตามหลักการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 (Symbiosis) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนิน “โครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล”ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 นับตั้งแต่ ปี 2559โดยใช้องค์ความรู้ผ่านนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำนักวิจัยลงพื้นที่ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน

“นักศึกษาจะต้องลงทำงานจริงร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เพื่อเรียนรู้ปัญหาและนำความรู้จากห้องเรียนไปช่วยแก้ปัญหา หาจุดอ่อนของชุมชน ร่วมกันหาตลาดและปรับปรุงสินค้า วางระบบจัดการสต๊อกสินค้า การทำบัญชี และวางระบบให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ความยากอยู่ที่การทำให้ชุมชนเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง และยินยอมที่จะทำต่อไปหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อจะได้ไม่กลับไปอยู่ในวงวนเดิมซึ่งเป็นปัญหาของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ” นายวริทธิ์ กล่าว

โครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล ยังได้เชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันเป็น “บริษัทพี่เลี้ยง” ให้กับวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มโดยทำงานร่วมกับนักศึกษา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ในการยกระดับศักยภาพ ทั้งด้านบริหารจัดการ การปรับปรุงคุณภาพสินค้า และการบริการ สร้างรายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน จ.ระยองสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ให้กับ จ.ระยอง ต่อไปนายวริทธิ์ กล่าว

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สมาคมเพื่อนชุมชน พัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาแล้วทั้งหมด 29 กลุ่ม ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วกว่า 30 ล้านบาทโดยปีนี้เป็น รุ่นที่ 5 มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมพัฒนา9 กลุ่ม ดังนี้

1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา สินค้าประเภท ก้างปลาทอด และ เนื้อปลาทอด

2) วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน – อ่าวประดู่ สินค้าประเภทหอยแมลงภู่แปรรูป

3) วิสาหกิจชุมชนแหลมสงวน สลัดโรลข้าวไร้ท์เบอรี่ สินค้าประเภทสลัดข้าวไรท์เบอร์รี่

4) วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปตำบลเนินพระ สินค้าประเภทผลไม้กวน กล้วยกวน

5) วิสาหกิจชุมชนอาหารปากคลองกรอกยายชา สินค้าประเภทหมูยอ ปลายอ

6) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป PING AN 1568 ตากวน – อ่าวประดู่ สินค้าประเภทน้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่

7) วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว สินค้าประเภท ผ้าหมักน้ำนมข้าว

8) วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบ สินค้าประเภททองม้วน

9) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพด หัวน้ำตกพัฒนา สินค้าประเภทน้ำข้าวโพด น้ำข้าวโพดนมสด

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีรากฐานที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้ท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและการบริหารที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามและสักขีพยานดังกล่าว ด้วย