ศอ.บต. ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมภาษณ์ทุน ซีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2563 รวม 400 ทุน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้ นายอิสระ ละอองสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในระหว่างการบพปะแก่เยาวชนในครั้งนี้ว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนซีพีออลล์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน และล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้เปิดรับสมัครเยาวชนในพื้นที่เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2563 ผ่านทางสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัตรพร้อมในการรับทุนการศึกษา จำนวน 400 ทุน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในลักษณะของหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติ (Work-based Learning) ซึ่งเมื่อเยาวชนจบการศึกษาแล้วมีงานรองรับ จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศอย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำให้เยาวชนสามารถสร้างฐานะของตนเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัว พร้อมสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ได้อย่างสันติสุข ต่อไป

อย่างไรก็ตามทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ทุน CP ALL ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาภูมิลำเนาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ศอ.บต. ในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีคุณภาพเพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไป