ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT – รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำระบบ AiMASK มาใช้ตรวจวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัยของคนไทย ซึ่งจากการประเมินพบว่าในเขตดอนเมือง มีประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่าร้อยละ 90 รองลงมา คือ เขตบางกะปิว่า ที่ผ่านมาสำนักอนามัยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตและภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (DMHTT) ประกอบด้วย Distancing : เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing : สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing :  ล้างมือบ่อย ๆ Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน Thai Cha Na : เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ให้คลุมทั้งปากและจมูก ไม่ควรใช้มือสัมผัสหน้ากาก และไม่ดึงหน้ากากไว้ใต้จมูก หรือใต้คาง และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่ ไอ จาม และพูดคุยเสียงดัง ขณะเดียวกันได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และประโยชน์ของการสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า รวมถึงวิธีการจัดเก็บหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว ตลอดจนกำหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นย้ำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนั้น ยังจัดทำอินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook Website กลุ่มไลน์ และ QR code สำนักอนามัย

Advertisement

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตดอนเมืองได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook สำนักงานเขตดอนเมือง และกลุ่ม Line กรรมการชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า รวมถึงเน้นย้ำวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกต้องให้กับประชาชน อีกทั้งลงพื้นที่รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ในสถานประกอบการ สถานที่แออัด หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่สาธารณะ

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม. กล่าวว่า สำนักเขตบางกะปิได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกช่องทาง ทั้งทางเสียง ทางสัญลักษณ์ และสื่อต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง และทราบถึงประโยชน์ของการสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า