ภาคประชาสังคม ดึงเยาวชนในพื้นที่ จชต. ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย ในยุคดิจิทัล ให้รู้เท่าทันข่าวลวง (Fake News)

นางกนกรัตน์ เกื้อกูล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ปัจจุบันภัยจากสื่อโซเซียลในสังคมมีหลายรูปแบบทั้งการ Bully การล้อเลียน การเปิดเผยตัวตนในสื่อ การหลอกลวงทางเพศ การฉ้อโกลเงินโดยใช้สื่อโซเซียลเป็นเครื่องมือ ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนในสังคม ทั้งนี้สื่อไม่ได้ให้โทษเสมอไป หากเรารู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ เช่นการค้นคว้าหาข้อมูลด้านการศึกษา การสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนทั้งเก่าและใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ดีผู้ที่ผลิตสื่อจะต้องสร้างสรรค์สื่ออย่างมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโซเซียล เพื่อให้สามารถนำโยชน์จากสื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไป

ด้านนางสาวญาณิดา อุดมศักดิ์ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนศาสน์สามัคคี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ที่เข้าร่วมกิจกรรม เผยว่า สื่อเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการค้นหาข้อมูลด้านการศึกษา หรือใช้เพื่อความบันเทิง ซึ่งอดีตนั้นตนเป็นเด็กติดเกมมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว รวมถึงการเรียนตกต่ำ จนตนต้องมานั่งคิดและหันมาใช้สื่อโซเซียลให้มีประโยชน์มากขึ้น ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ตลอดจนได้ใช้สื่อโซเซียลในการหาข้อมูลด้านการศึกษาอีกด้วย และนอกจากนี้ขอฝากให้เด็กและเยาวชนที่ใช้สื่อโซเซียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ขอให้ใช้อย่างถูกวิธีและมีประโยชน์ เพราะหากเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ สิ่งเหล่านี้ก็จะให้ประโยชน์สำหรับเราต่อไป

สำหรับภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย์ NM Neo-mind หัวใจเดียวกัน ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มกาวัน  กีตอ เป็นภาคีเครือข่าย กิจกรรมประกอบด้วย  Talk Show ให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างเท่าทัน โดยมีตัวแทนเยาวชนที่มีประสบการณ์จากการทำงานด้านสื่อในพื้นที่มาให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ “seve online world” กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ save online world to Young 3 ภาษา และรางวัลการประกวดคลิปสั้น สื่อสร้างสรรค์ พร้อมประกาศเจตนารมณ์การยุติการสร้างข่าวปลอม และรู้เท่าทันสื่อ  ทั้งนี้การใช้สื่อ Online และถอดบทเรียนพื้นที่การดำเนินงาน เพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงให้สามารถรู้เท่าทันสื่อ สามารถปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับบุคคลแวดล้อมเด็ก และเยาวชน ผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อให้สอดคล้องกับวิถี วัฒนธรรมนำไปสู่การนำไปใช้เสนอสู่พื้นที่สื่อออนไลน์