พช. สร้างนักวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ

26 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน” โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด รวม 76 คน เข้ารับการอบรม โดยมีนายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พช. ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Advertisement

รองอธิบดีฯ พช. กล่าวว่า ในปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน มีความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจัดทำสารสนเทศด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะ เพื่อเป็นวิทยากรระดับจังหวัด และส่งเสริม สนับสนุนพื้นที่ในการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นย้ำว่าข้อมูล ต้องมีความเที่ยงตรง (Accuracy) ทันต่อเวลา (Time line) สมบูรณ์ ครบถ้วน (Complete) สอดคล้องกับความต้องการ(Relevancy) และสุดท้ายต้องตรวจสอบได้ (Verifiable) เพื่อให้การนำข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค. มาใช้ในการจัดทำแผนฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ของกรมการพัฒนาชุมชน สู่เป้าหมาย เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Chang for Good ต่อไป