เข้มงวดตรวจสอบตลาดดำเนินมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุสถานการณ์โควิด-19 ในภาพรวมยังพบการระบาดในพื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยจากการสำรวจตลาด พบคนในตลาดส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง แผงขายอาหารแต่ละชนิดอยู่ปะปนกัน ลูกค้าและคนส่งของเข้าออกตลาดหลายทาง จึงขอความร่วมมือตลาดมีมาตรการค้นหาเชิงรุก ออกบัตรรับรองผลการตรวจโควิด-19 ก่อนอนุญาตให้เข้าค้าขายในตลาด และติดตามตรวจซ้ำทุก 1 เดือนว่า ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับพนักงานของสำนักงานตลาด กทม. เพื่อตรวจตลาดที่อยู่ในกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 แห่ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ พร้อมกำชับให้เข้มงวดกับผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้เข้าไปใช้บริการในตลาด และผู้จัดการตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าของผู้ค้า ลูกจ้าง รวมทั้งผู้บริโภคให้ถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด อีกทั้งต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดจุดบริการอ่างล้างมือและแอลกอฮอล์เจลติดตั้งไว้ภายในตลาด สำหรับตลาดที่มีศูนย์อาหารให้ติดตั้งฉากกั้นบนโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ส่วนร้านค้าให้จัดทำพลาสติกปิดกั้นอาหาร ตลอดจนมีประกาศเสียงตามสายภายในตลาด เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามช่วงเวลาตลอดทั้งวัน อีกทั้งได้กำชับให้ทำความสะอาดแผงค้า พื้นทางเดินภายในตลาด และห้องสุขาอย่างสม่ำเสมอ

Advertisement