ศอ.บต.ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ชุมชน สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หวังให้เกิดพลังความสามัคคีในพื้นที่

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวชื่นชมทางโรงเรียน โดยเฉพาะการปลูกฝังเรื่องการใช้ภาษาไทย ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตในอนาคตของเด็กนักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กทุกคน จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองในวันข้างหน้า และขอบคุณชุมชนบ้านลีนานนท์ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ทาง ศอ.บต.ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เพื่อเอื้อให้นักเรียนและทุกคนในชุมชน ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งโรงเรียนและชุมชน เมื่อร่วมแรงร่วมใจกัน จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส.ต.ท.หญิงกัญญ์วรา ละอองวัลย์ ผู้แทนครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ได้กล่าวถึงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ที่ได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตร เพื่อใช้ในกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติทักษะด้านอาชีพเกษตรให้กับนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป และยังเป็นสถานที่ดูงานให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมน และผู้ปกครอง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนและ ศอ.บต. ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43และ 44 จำนวน 18 แห่ง ศอ.บต.ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญแห่งหนึ่งของชุมชน การดึงประชาชนในชุมชน มาบูรณาการร่วมกัน จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง