อธิบดี พช. เชิดชูเกียรติ “ เครือข่ายภาคประชาชนดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี”

28 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานในงานสานสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี การสถาปนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายภาคีการพัฒนาในทุกระดับ และประชาชนร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีแก่ผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติที่ได้อุทิศตน เสียสละเวลา สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมเป็นที่ประจักษ์ และขอให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่เป็นฐานหลักของสังคม ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ จะต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และถ้าทุกชุมชนท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการ ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทางและเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด

ทั้งนี้งานสานสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี การสถาปนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และสร้างความเชื่อมั่น สานต่ออุดมการณ์ที่ดีขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานมีกิจกรรมการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “นักพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี” แก่ผู้ที่มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนดีเด่นจากทุกสาขาอาชีพ จำนวน 20 คน กิจกรรมการแสดงจากเครือข่ายพัฒนาชุมชน นิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิด “นักพัฒนาชุมชนภาคประชาชน” ที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อชุมชน  สำหรับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) หรือ  “Community Organization Network Center” เรียกโดยย่อว่า “CON Center” เป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้น ดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังระหว่างผู้นำ กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ตำบล ในการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานกับภาครัฐและภาคประชาชน ในการบริหารจัดการชุมชน โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ และนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มี 3 ระดับ คือ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.), ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ.) และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

ซึ่งองค์กรศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนทั้งสามระดับดังกล่าว นับเป็นกลไกเครือข่ายภาคประชาชน ที่มีความสำคัญในการทำงานเคียงคู่ไปกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้