“แม็คโคร” พลิกโฉมการฝึกงานสู่โมเดลเสมือนจริง ปั้นแรงงานคุณภาพเก่ง-ดี ตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีกยุค 4.0

ปัจจุบันความต้องการ “แรงงาน” ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ต่างเน้นรับทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหลากหลายต้องมีทั้ง Hard Skill คือ ทักษะความสามารถในสายงานที่รับผิดชอบ และ Soft Skill หรือ ทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งถือว่าสำคัญมากต่อชีวิตการทำงาน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งของไทยและระดับโลก

Advertisement

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ World Economic Forum (WEF) ที่วิเคราะห์เทรนด์อาชีพในรอบ  20 กว่าปีพบว่าอาชีพที่ต้องใช้ Social skill มีจำนวนเพิ่มขึ้น “ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skills)” จึงเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างมากในศตวรรษที่ 21 และสำคัญอย่างมากกับแรงงานรุ่นใหม่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพราะโลกการทำงานจริงนั้นแตกต่างจากห้องเรียน “แม็คโคร” จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 22 แห่ง บูรณาการหลักสูตรฝึกงานให้มีโมเดลเหมือนการทำงานจริงมากที่สุด

โมเดลเสมือนจริง  – หลักสูตรฝึกงานเสมือนจริงนี้ แม็คโคร ออกแบบร่วมกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้โครงการใหญ่คือ “แม็คโครสร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหนึ่งในการทำงานเชิงรุกสำหรับผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานได้จริง

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตลอด 30 ปีที่ผ่านมาองค์กรมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาร่วมงาน ภายใต้โครงการ ‘แม็คโครสร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน โดยแบ่งการเรียนรู้เป็น 5 เฟส ประกอบด้วย การเรียนรู้เนื้อหาทั่วไป, เนื้อหาเฉพาะแผนก, หลักการจัดการ, การจัดทำรายงาน, การนำเสนอรายงาน  ผู้ฝึกงานจะได้เรียนรู้ครอบคลุม ได้รับการอบรม  ทดสอบ เรียนรู้ปัญหาจริงจากการฝึกงาน พร้อมคิดค้นนวัตกรรมและนำเสนอโครงการ (Project) ระยะเวลา 16 สัปดาห์เพื่อให้กลายเป็นแรงงานคุณภาพระดับหัวกะทิที่พร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ

“นอกจากโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วแม็คโคร ยังมีโครงการต่อยอดให้นักศึกษาฝึกงานที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเติบโตไปกับแม็คโคร โดยเมื่อมีความต้องการตำแหน่งงานจะได้รับการติดต่อเชิญเข้าสัมภาษณ์ทันที รวมถึงยังได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรม Operation Trainee ซึ่งเป็นโครงการเฟ้นหาผู้มีความพร้อมเป็นหัวหน้างานระดับต้น (Supervisor) หรือ ผู้จัดการ section managerและหากมีความโดดเด่น ยังอาจจะได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของบริษัทอีกด้วย”นางศิริพร กล่าวเสริม

ด้าน นางสาวณัฐวรรณ มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ แม็คโคร สาขาบางบัวทอง จบการศึกษาจากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Operation Trainee กล่าวว่าทำงานที่แม็คโคร 3 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่เรียนปี4เลือกฝึกงานที่แม็คโคร ในแผนก OCD (Operations Capabilities Development) ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนากระบวนการทำงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน ได้ลงพื้นที่กว่า 10 สาขา ได้เรียนรู้การทำงานที่หลากหลาย เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจเข้าทำงานต่อที่แม็คโคร ประกอบกับตอนนั้นมีโครงการ Operation Traineeเป็นปีแรกจึงสนใจสมัคร และได้รับเลือกเข้าทำงานในแผนกผักและผลไม้ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ได้รับโอกาสให้ลงพื้นที่แก้ปัญหาแม็คโคร สาขากัมพูชา1 เดือน เมื่อกลับมาจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาพระราม 4 และสาขาอ่อนนุชตามลำดับ นอกจากนี้แม็คโครยังสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมตามโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อผ่านการทดลองงาน 6 เดือนจึงได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาบางบัวทองจนถึงปัจจุบัน

อยากได้งาน ต้องทำงานได้จริง  – นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า“การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนครั้งนี้ สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่สำคัญเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ลดภาระครอบครัว  เพิ่มโอกาสบรรจุเข้าทำงาน ทำให้แรงงานมีทักษะฝีมือสูงขึ้น ลดอัตราการตกงานของบัณฑิตจบใหม่ และตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง”

สำหรับปีนี้ แม็คโคร เปิดรับนักศึกษาฝึกงานเข้าโครงการดังกล่าวจำนวนกว่า 200 ราย  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพเตรียมความพร้อมเป็น “แรงงานคุณภาพ” ที่จะมองเห็นการเติบโตในสายอาชีพชัดเจน รองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันแม็คโครมีสาขา 133 แห่งทั่วประเทศไทย มีสมาชิกกว่า 3.3 ล้านราย รวมถึงได้ขยายฐานธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียอีก 8ประเทศ