พช. รับการติดตามประเมินผล “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” กองทุนแห่งความดี

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

Advertisement

การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากสำนักงบประมาณได้จัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมอบหมายให้บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดวางกรอบแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนงานบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในระยะก่อนการจัดสรร ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณและภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ปี 2561 – 2563 โดย ดร.กรินทร์ กรินทสุทธิ์ ตำแหน่ง รอง ผู้อำนวยการบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้คัดเลือกติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของกรมการพัฒนาชุมชน

หลังจากที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2554 -ปัจจุบัน มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 22,009 หมู่บ้าน/ชุมชน และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 878 กองทุน

กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชน โดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ได้กำหนดแนวทางในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย ปี 2562 ที่ผ่านมา ตั้งเป้าหมายชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด จำนวน 22,009 หมู่บ้าน และร้อยละ 100 ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกเครื่องมือ (เครือข่ายกองทุนแม่ ฯ มีคณะกรรมการกองทุนแม่ระดับหมู่บ้าน กฎระเบียบ กิจกรรม กองทุน และมีสมาชิก) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

จากผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยตนเองสามารถขอความร่วมมือการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการทำงาน ด้านเศรษฐกิจเกิดการสนับสนุนอาชีพผู้ผ่านการบำบัดส่งผลให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านสังคมประชาชนเกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้ง เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คอยเป็นหูเป็นตาและดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง และด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนเกิดความตระหนักและมีการบริหารจัดการในการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การจัดให้มีสวนสาธารณะ หรือสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้ชุมชนได้มีแหล่งพักผ่อนและเล่นกีฬา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ มีไฟส่องสว่าง เดินทางไปมาสะดวก และปลอดภัยไม่เป็นที่ซ่องสุมหรือช่องทางในการลักเล็กขโมยน้อย หรือก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น