พช.เน้นหาผู้มีทัศนคติที่ดี ในรอบสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง “เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน” (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

วันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) รอบการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานนี้จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนอัตราว่าง (ครั้งแรก) 70 อัตรา ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ ในการนี้กรมฯ ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นปรนัย จำนวน 100 ข้อ ไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผู้สอบข้อเขียนผ่าน (ทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60) จำนวน 154 คน ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ เช้า – บ่าย รอบละ 77 คน

Advertisement

โดยในช่วงเช้า นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมีนางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมคณะกรรมการสอบฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการสอบให้มีมาตรฐาน และสามารถวัดผลการสอบได้อย่างยุติธรรม อีกทั้งต้องสามารถคัดคนที่เหมาะสมกับงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด โดยมีคณะกรรมการที่มีหน้าที่สอบสัมภาษณ์ จำนวน 40 คน แบ่งเป็น 10 คณะ คณะละ 3 คน และกรรมการสัมภาษณ์สำรองอีก 10 คน ในการนี้รองอธิบดีฯ ได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องความเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ คัดสรรผู้มีความรู้ความสามารถ และสิ่งสำคัญ คือ ต้องมีทัศนคติที่ดีเข้ามาทำงาน โดยให้กรรมการสร้างความเป็นกันเองแก่ผู้เข้าสอบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบกล้าตอบคำถามอย่างมั่นใจ

ต่อจากนั้น รองอธิบดีฯ ได้กล่าวปฐมนิเทศต่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งในรอบเช้าและรอบบ่าย โดยกล่าวให้กำลังใจ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และได้บอกเล่าถึงการทำงานพัฒนาชุมชน ว่ากรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ลงไปช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง ให้ได้อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของกรมฯ คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 สุดท้ายฝากให้ทุกคนเตรียมตัวเป็นนักพัฒนาที่ดีไว้ว่าเมื่อได้มีโอกาสเข้าไปทำงาน ขอให้หมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อจะได้นำความรู้ ทัศนคติที่ดีไปแนะนำชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างถูกต้อง

กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th หรือ http://cdd.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)