ศอ.บต. อบรมข้าราชการ ฯ รุ่น 3 สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจบริบท ความหลากหลายของพื้นที่ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการทำงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืน” และพบปะข้าราชการที่ได้รับ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน หรือช่วยราชการ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 100 คน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Advertisement

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวในขณะพบปะผู้ร่วมว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการจัด เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ ของผู้เข้าร่วมให้มีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ จากความไม่เข้าใจทั้งการปฏิบัติ คำพูด และการกระทำอื่น ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ นับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และเปราะบางมาก เหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่พิเศษมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งการทำหน้าที่ของข้าราชการทุกภาคส่วน เป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้พื้นที่เกิดความสงบและสันติสุข ประชาชนต้องอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม จึงต้องการคนที่เข้าใจ เข้าถึงและสามารถเชื่อมโยงสภาพปัญหาความเดือดร้อน และนำไปพัฒนาให้ตรงตามเป้าหมายอย่างเร็วที่สุด

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯ​ มีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เข้าร่วม ซึ่งตลอดระยะของการดำเนินกิจกรรมผู้เข้าร่วมจะได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ มิติของประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการสร้างการตระหนักรู้เรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รวมกลุ่ม ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม Project ldea และนำเสนอแนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้​ ความเข้าใจ​ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ​ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ​ สังคม​และวัฒนธรรม​ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ บรรลุตามเป้าหมาย​ สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่และไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นใหม่

อย่างไรก็ตามกิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯ​ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน​ โดยได้ดำเนินการแล้วในรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่​ 25 – 29​ มกราคม​ 2565​ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และรุ่นที่ 4 จะมีกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เร็ว ๆ นี้