สำนักนายกรัฐมนตรี มอบประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ปี 2564 (คลิป)

คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าของแผ่นดิน” ปี 2564 โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ

Advertisement

โครงการ “ค่าของแผ่นดิน” เป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ทำความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไปอีกด้วย

จึงขอประกาศการเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผลงานที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปี 2564 เพื่อประกาศเป็น “ค่าของแผ่นดิน” โดยมีประเภทของการสรรหา คือ ประเภทบุคคล ประเภทหน่วยงาน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ประเภทโครงการ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม)