กทม.เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า กทม. โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานของ กทม. และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ขณะเดียวกันยังได้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 รวมทั้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการและสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ สปภ.ประจำปี 2563 เพื่อรองรับภารกิจและให้การสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ประจำจุดเฝ้าระวัง จำนวน 37 จุด รวมทั้งจุดที่ตั้งของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยอีก 46 สถานี รวมทั้งสิ้น 83 จุด โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.- 17 เม.ย. 2563 เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มูลนิธิและอาสาสมัครอื่น ๆ ในการระงับเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement