พช. บูรณาการทุกภาคส่วน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP

วันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พช.ส่วนกลาง และจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ณ พระพุทธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ วัดทิพย์สุคนธาราม โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ระหว่าง มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วัดทิพย์สุคนธาราม กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในวัดเองและจังหวัดกาญจนบุรี และเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง อันเป็นช่องทางการตลาดที่มีความเป็นไปได้ เป็นทางช่วยผู้ประกอบการโอทอป หรือสินค้าชุมชน ในการนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) กรมทางหลวง และนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานบริษัทโอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

Advertisement

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อบริบทการท่องเที่ยว ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ซึ่งทำให้ทราบถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ สภาพแวดล้อม ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ของที่ระลึก สินค้าชุมชน และสินค้า OTOP

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการจะช่วยกันปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ให้มีความพร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งการกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น โดยเริ่มจากทางเข้าที่จะร่วมมือกับกรมทางหลวง ขยายถนนเพิ่มเป็น 4 เลน และเพิ่มป้ายบอกทาง ด้านสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลูกต้นไม้ ให้มีจุดเช็คอิน ที่จอดรถและจุดพักผ่อน ด้านการสร้างการรับรู้ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญและประวัติความเป็นมา อีกทั้งจะเชื่อมโยงกับไกด์หรือบริษัททัวร์ ให้เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหลักที่มีอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี มาแวะที่วัดทิพย์สุคนธาราม และที่สำคัญคือต้องจัดให้มีสินค้าดี สินค้าขึ้นชื่อ สินค้าชุมชน สินค้าตามกาลฤดูวิถีชุมชน โดยเฉพาะอาหาร หรือสุดยอดสินค้าดีของจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงมาจัดจำหน่าย ให้มีความหลากหลายชนิด ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย