พช.จับมือ ปอเต็กตึ้ง เดินหน้าแก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายจารุรัตน์ คุนัตถานนท์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 19 ครัวเรือน โอกาสนี้ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนด้วย และมีนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม (พช.) นายจำเริญ แหวนเพชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (พช.) นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ (พช.) นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิฯ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย (ผู้จัดการมูลนิธิฯ) นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ (รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยการอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานของนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Advertisement

รองอธิบดี พช. กล่าวว่า “การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุนการประกอบอาชีพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ห่วงใยทุกข์สุขของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต หรือแผนชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยแนวทางของความร่วมมือได้กำหนดการดำเนินงานไว้คือ กรมการพัฒนาชุมชนสำรวจครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ต้องการอาชีพ จัดกลุ่มแยกประเภทอาชีพที่ต้องการขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจน เพื่อกำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และแนวทางการสนับสนุน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนที่ผ่านการจัดกลุ่มมาแล้ว ต่อจากนั้นทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และนำผลการประเมินมาพัฒนาช่วยเหลือคนยากจน และคนที่ด้อยโอกาสให้มีเครื่องมือ ในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพในวันนี้ไป กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้พัฒนากร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท.และเครือข่ายพัฒนาชุมชนในพื้นที่คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแล ให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาอุปสรรคและรายงานผลให้กรมฯ ทราบเป็นระยะ จนกว่าครัวเรือนนั้นจะหลุดพ้นจากความยากจน และกรมการพัฒนาชุมชน กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการมอบมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้กับครัวเรือนยากจนให้ครบทุกจังหวัด เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้ครัวเรือนเป้าหมายมีอาชีพมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด”

โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง สำรวจจากข้อมูล จปฐ.ปี 2561 เป็นครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 38,000 บาท/ปี และพร้อมที่จะประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 19 ครัวเรือน อาทิ

– ครัวเรือนที่ 1 นางพรทิพย์ รักษ์สะอาด อายุ 53 ปี อาชีพค้าขายอาหารตามสั่ง ได้รับมอบอุปกรณ์รถเข็นกระทะ ตะหลิว หม้อหุงข้าว กระบวย ถังแช่อาหาร แก๊สหุงต้ม ถังน้ำดื่มลูกค้า

– ครัวเรือนที่ 2 นางลม้าย ใจยืน อายุ 75 ปี อาชีพค้าขายขนมตาลขนมชั้น ได้รับมอบอุปกรณ์ ซึ้งนึ่ง กระทะเบอร์ 28 ถาดใส่ขนมชั้น โต๊ะพับ เก้าอี้ เตา ร่ม รถเข็น แก๊สหุงต้ม

– ครัวเรือนที่ 3 นางสาวน้ำทิพย์ นวลสำลี อายุ 24ปี อาชีพ ค้าขายของเก่า ได้รับมอบอุปกรณ์ พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ พร้อมคอกกั้นเต็นท์

– ครัวเรือนที่ 4 นางประทิน แต่งงาม อายุ 67 ปี อาชีพช่างตัดผม ได้รับมอบอุปกรณ์ ไดร์ฟปัตตาเลี่ยน ชุดกรรไกรตัดผม เครี่องอบไอน้ำ เก้าอี้ เตียงสระผม ตู้กระจก เป็นต้น

ด้านนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ได้จัดให้มีการบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ครัวเรือนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีรายได้ ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทองจะได้ต่อยอดการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ของครัวเรือนร่วมกันต่อไป อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายเหล่านี้พ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองร่วมกับหน่วยงานภาคีได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 9 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ขับเคลื่อนโครงการ “ยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนด้วยทุนชุมชน” เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านอาชีพและแก้ไขปัญหาของครัวเรือน ประกอบด้วย ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เครือข่าย OTOP เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่าย กข.คจ. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยคนอ่างทอง เพื่อความสุขของคนอ่างทองอย่างยั่งยืนต่อไป และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่งทอได้จัดให้มีจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดให้มีเจลล้างมือ แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามนโยบายป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ด้วย