ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วลงในถัง “สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้น”

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยนำหน้ากากอนามัยใส่ถุงที่ปิดมิดชิดและทิ้งลงในถังรองรับหน้ากากอนามัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดหรือทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ประชาชนแยกทิ้ง กรุงเทพมหานครจะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

Advertisement

สำหรับการตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้กำหนดจุดตั้งวางและสำนักงานเขตได้ประชาสัมพันธ์จุดตั้งวางในสถานที่ต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ได้แก่ สำนัก งานเขตทั้ง 50 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) บริเวณชั้น 1 และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) บริเวณจุดคัดกรอง 5 จุด ประกอบด้วย อาคารสำนักการโยธา อาคารสำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ 2 จุด และอาคารไอราวัตพัฒนา บริเวณทางเข้าชั้น B1 นอกจากนี้ ได้ตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 38 แห่ง รวมจำนวนจุดรองรับหน้ากากอนามัยที่กรุงเทพมหานครตั้งวาง ทั้งหมด 174 จุด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ติดป้ายข้อความ “สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้น” ที่จุดตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัย หรือที่ถังรองรับหน้ากากอนามัยทุกจุดอย่างชัดเจน มีการกำกับดูแล เพื่อป้องกันการทิ้งมูลฝอยประเภทอื่นปะปน และป้องกันการรื้อค้น เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการเก็บขนและกำจัดหน้ากากอนามัยของกรุงเทพมหานครในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)