กทม.บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงแนวทางการสร้างความเข้าใจและการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือสูญเสียรายได้จากการปิดสถานที่ต่างๆ ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวว่า กทม. โดยสำนักอนามัยได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และอาสาสมัครสาธารณสุข กทม.ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ รวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันสำนักพัฒนาสังคม กทม.ได้ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการออกประกาศฯเช่น ทุนฝึกอาชีพ  ทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่เจ็บป่วยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และเมื่อสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ โรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม. ทั้ง 10 แห่งจะให้การฝึกอาชีพตามความต้องการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระตลอดจนประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งพ.ศ.2552 และระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2547อีกด้วย

Advertisement

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กทม. โดยสำนักงานตลาดยังได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศฯ ให้ผู้ค้าทุกตลาดในสังกัดทั้งตลาดนัดและตลาดสดจำนวน12แห่ง รวมถึงประชาชนให้ได้รับทราบโดยทั่วกันอีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในบริเวณตลาดนัดจตุจักร เพื่อขอความร่วมมือเจ้าของแผงค้าให้ปิดทำการค้าเป็นการชั่วคราวยกเว้นโซนอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จนำกลับไปทานที่บ้านและสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งประสานฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตจตุจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ตลาดเพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศฯอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการค้าที่ได้รับผลกระทบโดยปรับลดค่าเช่าในอัตราร้อยละ25เป็นระยะเวลา4เดือนอีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยขนย้ายสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ออกจากแผงค้าตลาดนัด เพื่อปิดทำการค้าชั่วคราวอีกด้วย