ศอ.บต. เร่งเดินหน้าสร้างความเข้าใจช่วงสถานการณ์โควิด-19 ป้องกันการบิดเบือนข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีหารือการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 ในพื้นที่ รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐ โดยต้องเพิ่มแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนในทุกระดับ และเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือน สร้างความเข้าใจผิด โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวอยู่ในขณะนี้

สำหรับ หน้าที่สำคัญของศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ศอ.บต. คือสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานของ EOC COVID-19 ใน 5 จชต. รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อ และการประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และประเมิน วิเคราะห์ ผลกระทบจากสถานการณ์ ตลอดจนวางแผนการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อยับยั่งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามรายงานสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.ประจำวันได้ ในเวลา 18.00น.ทางเว็บไซต์ www.sbpac.go.th ของทุกวัน