65พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พช.ฝ่าวิกฤตโควิดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯกว่า 7 ล้านบาท

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายทรงศักดิ์ ทองศรี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงทุกกรม,รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดไข้ของผู้ร่วมงานทุกคน และการเว้นระยะห่างของผู้ร่วมงานด้วย

Advertisement

ภายหลังพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท.ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรแล้วนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย แต่ปรากฏว่ายังมีเด็กที่ขาดแคลน ครรอบครัวยากจนอีกเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถเข้ารับการเลี้ยงดูได้อย่างทั่วถึง เพราะครอบครัวฐานะยากจน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เชิญชวนคนไทยทุกจังหวัดได้ร่วมกันทอดผ้าป่าช่วยเด็กยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2563 ครบ65พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นที่น่ายินดีและอนุโมทนาบุญที่แม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิตแต่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 7,463,673 บาท

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สำหรับ กิจกรรมของกองทุนฯ ที่ผ่านมาได้นำเงินไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีในชนบท
ที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่มและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็กเป็นประจำทุกปี โดยมีจำนวนเงินที่มอบทุนอุปการะให้เด็กไปแล้วกว่า 100,000 คน เป็นเงินมากกว่า 120 ล้านบาท

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ หรือรับอุปการะเด็ก โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. 0 2141 6149 และในส่วนภูมิภาค ติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั่วประเทศนอกจากนั้น สามารถส่งเป็น ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บัญชีเลขที่ 955-0-02856-9 (กรุณาแจ้งการโอนเงินของท่านโดยแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน หมายเลขโทรสาร 0 213 8912

ทั้งนี้ ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้) หรือเว็บไซต์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท www.cdf.cdd.go.th” ได้ตลอดทั้งปีเพื่อร่วมกันแบ่งปันสร้างลูกหลานไทยที่ด้อยโอกาสให้มีอนาคตที่ดีร่วมกัน นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย