“การเคหะแห่งชาติ” ผนึกกำลัง “มูลนิธิที่อยู่อาศัย” เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ “กลุ่มเปราะบาง”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมกล่าวเปิดงาน The First Thailand Housing Forum 2023 และร่วมประชุมในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชนเมือง (ชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้รับการจดทะเบียน)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กีระนันทน์ เลขานุการคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “แนวนโยบายภาครัฐเพื่อชุมชนเมือง ที่ได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้รับการจดทะเบียน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Advertisement

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยมี “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” เป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้มีการพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “สร้างบ้านสร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย พร้อมจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์

“การได้ร่วมประชุม Housing Forum 2023 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ มาประชุมร่วมกันเพื่อนำเสนอแนวทาง มุมมองความคิดที่หลากหลายนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันระดมความเห็นและแนวทางเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางให้ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่น่าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาชุมชนแออัดและชุมชนเมืองที่ต้องให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน รวมทั้งร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแก่ทุกคน” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวย้ำ

นายกันตภณ ดวงอัมพร