ศอ.บต. มอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์เจล แก่ 4 กู้ชีพฯ 3 จชต. ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID -19

โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ขวัญกำลังใจ และยังได้สอบถามถึงความห่วงใยในการปฏิบัติงานของสมาคมกู้ภัยฯ  เพราะอาชีพกู้ภัยฯ นั้น ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และเสี่ยงถึงสุขภาพของตัวเอง ดังนั้นหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือแก่อาสากู้ภัยฯอาชีพในระดับหนึ่ง ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ที่จะต้องได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพต่อไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบ โรค COVID – 19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์ที่เปิดให้บริการทุกวัน โดยพยายามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ส่วนสำคัญที่สุดคือได้ดูแลบุคลากรที่มีความสำคัญต่อน้องประชาชน โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกคน ตลอดจนทีมงานจากกู้ภัยต่าง ๆ ที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเบื้องต้นก่อนจะถึงมือแพทย์ประจำโรงพยาบาล และในช่วงโรคระบาด COVID – 19 หรือในช่วงภัยพิบัติต่าง ๆ บุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคคลเบื้องหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างท่วงที

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ขอขอบคุณ มูลนิธิฯ และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ทุกคน ที่ได้เสียสละเวลาของตนเอง ให้การทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในส่วนของ ศอ.บต. นั้น พร้อมที่จะเติมเต็มในการปฏิบัติงานของทุกคน และให้มั่นใจว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะเดิมหน้าไปพร้อม ๆ กันเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ศอ.บต. ตั้งเป้าหมายมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่บุคคลที่มีหน้าที่ใกล้ชิดและดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยมีมูลนิธิหรือกู้ชีพกู้ภัย ผู้นำศาสนา และบัณฑิตอาสาฯ จำนวน 7,000 ชิ้น โดยในวันนี้มอบแก่มูลนิธิฯและกู้ภัยในพื้นที่แล้ว 2,000 ชิ้น หากมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมก็จะดำเนินการสั่งทำเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อมอบแก่อีก 2 กลุ่มดังกล่าวในโอกาสต่อไป