“ศวฮ.” ร่วมต้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สนับสนุนเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต้ ชุมชนและมัสยิดต่างๆทั่วประเทศ

(จากซ้าย คุณสมศักดิ์ เมดาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ, อิหม่ามมานิต ทองแสง, รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ, คุณสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมตรี, รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, อีหม่ามอำพน นะมิ ตัวแทนจากมัสยิดในกรุงเทพฯ)

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังประสบภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งหลาย ๆ ประเทศต่างพยายามรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับประเทศไทย มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาภายใต้การควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ครอบคลุมในหลาก หลายมิติ ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในระดับดีเยี่ยม โดยไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 48 ของโลก ที่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก COVID-19 จากข้อมูลวันที่ 16 เมษายน 2563  มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 2,672 คน โดยแบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 29 ราย เสียชีวิต 46 ราย กำลังรักษา 1,033 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน 1,593 ราย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันทุกวิถีทางในการสร้างการรับรู้  รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลตนเองให้พ้นจากภัยโควิด รวมถึงจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการป้องกันจากเชื้อโรคอย่างเช่นหน้ากากอนามัย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์

Advertisement

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบตั้งต้นจากบริษัทธัญธารา ไทยเฮอร์เบิ้ล จำกัด จัดทำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้แก่ โรงพยาบาล มัสยิด และชุมชนทั่วประเทศ  โดยในวันพฤหัสที่ 16  เมษายน 2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ ผ่านทางหน่วยงานสำคัญ ได้แก่

  • กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ซึ่งรับผิดชอบในการกระจายสู่โรงพยาบาล มัสยิด และสถานที่สำคัญของชุมชนในพื้นที่เขตจังหวัดชายแดนใต้
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
  • ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย คุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ
  • มัสยิดต่าง ๆ ใน กทม.

และได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารจากสื่อมวลชนกระจายไปยังสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วถึงสมดังเจตนารมย์ของผู้ดำเนินงานทุกภาคส่วนในการจัดทำครั้งนี้