สอยดาวจับมือทุกภาคส่วน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝ่าวิกฤต COVID – 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนที่ปลอดภัยในยามวิกฤตเช่นนี้

Advertisement

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จึงได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ องค์กร และเครือข่าย เช่นที่ทำการปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข เกษตร กศน. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เครือข่ายกองทุนในชุมชน เป็นต้น โดยเริ่มจากบ้านของผู้นำต่างๆ ทำให้เป็นตัวอย่าง ต้นแบบ และขยายผลไปสู่ประชาชนทุกครัวเรือน ในอำเภอสอยดาว

ในวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.นายขวัฒน์ ฉมังลาภ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอสอยดาว จึงได้เชิญชวน รณรงค์ ส่วนราชการ ส่วนท้องที่ ส่วนท้องถิ่น องค์กร เครือข่าย มาทำกิจกรรม “ นายอำเภอ ชวนคนสอยดาวปลูกผักสวนครัว” โดยใช้ที่ว่างบริเวณที่พักของตนเองในการดำเนินจัดทำแปลงผัก เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชาวอำเภอสอยดาว และให้ผู้นำทัองที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำและขยายผลให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ก็จะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง ทำให้ “บ้านเราพอเพียง พึ่งพาตนเอง เอื้อเฟื้อเผื้อแผ่ ปลูกผักกินเอง” ได้อย่างยั่งยืนต่อไป