กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก นราธิวาส ผลักดันการค้าชายแดนโชว์สินค้าไทย – มาเลเซีย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน และกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มอัตราการขยายมูลค่าการค้าชายแดนให้เกิดผลอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินตามนโยบาย เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี 2562 การค้าชายแดนมีมูลค่ารวมกว่า 1.3  ล้านล้านบาท มีมาเลเซียเป็นคู่ค้าชายแดนอันดับ 1  การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาสจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่สอดรับนโยบายดังกล่าวโดยเฉพาะไทยและมาเลเซียที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำธุรกิจการค้าระหว่างกันมาอย่างยาวนาน การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริม SME และ Start up ให้มีความเข้มแข็ง และมีมาตรฐานการส่งออก ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสร้างเครือข่ายทางการค้า และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในการดำเนินธุรกิจระหว่างเอกชนทั้งสองฝ่ายจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต

สำหรับมหกรรมการค้าชายแดนในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง Exim bank ไทย Exim bank มาเลเซีย SME bank ไทย และ SME bank มาเลเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้า สินค้าและบริการของ SME  ไทย และ มาเลเซีย มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยและมาเลเซียได้มีโอกาสในการเจรจาซื้อขายสินค้าและหารือแนวทางการทำธุรกิจร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจการค้าทั้งหมด 169 คู่ มีการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ในเรื่องของการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวสู่การส่งออก มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกหนังสือสำคัญส่งออกนำเข้าเพื่ออบรมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีความรู้ในการออกและตรวจหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงาน   ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยและมาเลเซีย โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เชิญมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย รวมทั้งมีผู้ประกอบการไทยและมาเลเซียเข้าร่วมอีกจำนวนกว่า 100 คูหา