สสว. จับมือ เทลสกอร์ ผลักดัน “อินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง” หนุนยอดขายเอสเอ็มอี

สสว. จับมือ เทลสกอร์ ผลักดัน “อินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง” ส่งเสริม “ครีเอเตอร์สายผู้ประกอบการ” หนุนสิทธิประโยชน์ เพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน พร้อมขยายช่องทางตลาดให้เอสเอ็มอี

Advertisement

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. มีพันธกิจในการบูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยหนึ่งในโครงการสำคัญ คือ “งานเผยแพร่และพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME” ซึ่ง สสว. ได้ดำเนินการต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม MSME ของรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในมิติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ และเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน ด้านการขยายช่องทางการตลาด และด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงเมื่อผู้ประกอบการเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ ทำให้ สสว. รับทราบถึงข้อมูลและความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ระบบการส่งเสริมเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป

ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า การตลาดในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) และการใช้ อินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง (Influencer Marketing) ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เพราะอินฟลูเอนเซอร์สามารถสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยผลักดันการสร้างยอดขาย รวมถึงยังสามารถผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อขยายพรมแดนของการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก สสว. จึงได้พยายามหาแนวทางที่จะพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านงานสิทธิประโยชน์ ให้มีช่องทางในการเสริมสร้างศักยภาพด้านอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับเทลสกอร์ในครั้งนี้

“ภายใต้ความร่วมมือกับ เทลสกอร์ จะก่อให้เกิดแนวทางพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับการตลาดยุคใหม่ นั่นคือแนวทางของอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้งที่กำลังได้รับความนิยม สามารถขยายช่องทางตลาด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้มากขึ้นด้วยการใช้อินฟลูเอนเซอร์ โดยความร่วมมือกับเทลสกอร์เป็นการนำอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง มาสนับสนุนด้านการเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน และขยายช่องทางตลาด มุ่งเน้นการพัฒนาครีเอเตอร์สายผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภค เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SMEs ผู้รับบริการภาครัฐ และเข้ารับบริการกับ สสว. ซึ่งครอบคลุมด้านข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร” ผู้อำนวยการ สสว. กล่าว

ด้าน นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เทลสกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า เทลสกอร์ (Tellscore) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีร่วมกับ สสว. ผ่านการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำความเชี่ยวชาญของบริษัทมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากด้วย Influencer Marketing ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นตามมา อาทิ การประชาสัมพันธ์บนสื่อของเทลสกอร์ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในการบรรยายความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด Influencer Marketing และ/หรือ เคล็ดลับการเป็นครีเอเตอร์ให้กับผู้ประกอบการ การให้ส่วนลดแพ็กเกจ Influencer Marketing รวมทั้งการร่วมพัฒนา และส่งเสริมให้มี “ครีเอเตอร์สายผู้ประกอบการ” เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเป็นครีเอเตอร์/อินฟลูเอนเซอร์ ให้สามารถสร้างรายได้อีกด้วย

“นอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์ที่จะมีให้แก่ผู้ประกอบการทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แพ็กเกจส่วนลด และการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์แล้ว เทลสกอร์จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ สสว. ในการเตรียมความพร้อมจัดทำฐานข้อมูลครีเอเตอร์สายผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจและมีความสามารถต่อยอดการรับงานรีวิวทั้งในส่วนสินค้าหรือบริการของตนเอง รวมถึงขยายโอกาสการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง” นางสาวสุวิตา กล่าวย้ำ