4 ปี ThaiHealth Academy ปั้นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพกว่า 21,000 คน

สสส. ปลื้ม ครบรอบ 4 ปี ThaiHealth Academy พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรสุขภาวะ 82 หลักสูตร ปั้นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพกว่า 21,000 คน เตรียมลุย “สร้าง ทำ สุข” hub การเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพ ดึงองค์กรรัฐ-เอกชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

Advertisement

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ThaiHealth Academy ถือเป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษใน สสส. ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2563 เน้นการทำงาน 2 ประเด็น 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ยกระดับขีดความสามารถ (Competency development) ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. มุ่งขยายฐานผู้รับประโยชน์ไปยังกลุ่มบุคคลและองค์กร สร้างนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เกิดสังคมสุขภาวะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

“4 ปี ที่ผ่านมา ThaiHealth Academy พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Core Competency) 82 หลักสูตร มีการจัดอบรม ประชุมวิชาการ ให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เมืองและชุมชน ยกระดับภาคีเครือข่ายผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาวะมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ กว่า 21,000 คน” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

นพ.พงศ์เทพ กล่าวต่อว่า ThaiHealth Academy ก้าวสู่ปีที่ 5 มุ่งขยายโอกาสกลุ่มภาคีเครือข่ายให้เข้าถึงหลักสูตรบ่มเพาะนวัตกรนักสร้างสุของค์กร ผ่านกิจกรรม “สร้าง ทำ สุข” ภายใต้แนวคิดสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นธรรม โดยมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่สะท้อนการทำงานของ ThaiHealth Academy ด้านพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่การเรียนรู้สุขภาวะทั้งออนไลน์และออนไซต์จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเป้าให้เกิดผู้รับผลประโยชน์ 3,000 คน ทั้งนี้ ภาคีเครือข่าย องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ThaiHealth Academy และเว็บไซต์ www.thaihealthacademy.com หรือ โทร. 02-171-8656