ผู้ว่าฯ นนท์ ลุยพื้นที่รณรงค์ปลูกผักสวนครัว พร้อมชมวิถีท่องเที่ยวชุนชนเสน่ห์ใกล้กรุง ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ วัดสุนทรธรรมิการาม อำเภอบางกรวย

วันที่ 25 เมษายน 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ,ปลัดจังหวัดนนทบุรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี, พัฒนาการอำเภอบางกรวย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเยี่ยมชม กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มเครื่องเงินเครื่องทอง, การกลั่นสมุนไพรน้ำตะไคร้ไล่ยุง ,การทำสมุนไพรน้ำมันเขียว, การทำน้ำยาสระผมมะกรูด ,ผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน ,ผลิตภัณฑ์ OTOP และได้ร่วมปลูกสมุนไพร และชมสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้กรุงฯ สำหรับประชาชนและผู้สนใจด้านพืชสมุนไพร

Advertisement

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้นำองค์กรเครือข่าย สำหรับนำไปขยายและรณรงค์การปลูกผัก เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

​นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ประชาชนทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ใน การดำรงชีวิต จะสามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตินี้ได้ จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกครัวเรือน ของจังหวัดนนทบุรี ร่วมปลูกผักสวนครัว ซึ่งจะปลอดภัยจากสารเคมี และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน หากมีเหลือก็แบ่งปัน หรือยังสามารถสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มอาชีพได้อีกด้วย

​นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแผนดำเนินการ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 โดยมีเป้าหมายดำเนินการทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน ให้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเริ่ม ๑) จากตัวเราก่อน เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทุกคนปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน 2)เชิญชวนให้ผู้นำทุกระดับร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างกระแส 3)ผนึกกำลัง ตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร วางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น 4)ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว แบบเข้าถึงทุกครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเอง 5) สร้างเครือข่ายขยายผล มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า ไปจนถึงการรวมกลุ่มนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค ไปแปรรูปและจำหน่าย และ6)การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นการผลักดันกิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

​มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน