จ.ยะลา มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด 19

วันที่ 26 เมษายน 2563 ณ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้นายธราวุธ ช่วยเกิด นาย อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ได้ประกาศปิดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

Advertisement

ในการมอบเมล็ดพันธุ์ผักในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายผลและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานและต่อยอดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ครัวเรือนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงไปปรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนอยู่รอดภายใต้วิกฤติดังกล่าว