ไอแบงก์ อุ้ม SMEs ออกสินเชื่อสนับสนุนมาตรการ “Soft Loan 2% 2 ปี” ของแบงก์ชาติ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกสินเชื่อสนับสนุนมาตรการ Soft Loan อัตรากำไรต่ำเพียง 2% ต่อปี นาน 2 ปี พร้อมปลอดชำระเงินต้นและกำไร 6 เดือนแรก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

Advertisement

ตามที่ ธปท.ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID -19 ไอแบงก์ในฐานะสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้สนองนโยบายออกโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนมาตรการ Soft Loan 2% ต่อปี โดยเป็นการให้สินเชื่อใหม่กับลูกค้าเดิมของธนาคารที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน ในรูปแบบ Term Financing และ Revolve Financing ระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 2 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดอัตรากำไร 2% ต่อปี นาน 2 ปี พร้อมฟรี! กำไร 6 เดือนแรก กรณี Term Financing ปลอดชำระเงินต้นได้นานสูงสุด 12 เดือน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้หลักประกันเดิมและไม่ต้องประเมินใหม่ นอกจากนี้ ยังมียกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของลูกค้าผู้ขอสินเชี่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด อาทิ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารในกลุ่มวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็น NPF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแลบัญชีของท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Call Center 1302