พม. โดย ผส. ขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในเดือนแห่งความรัก ภายใต้แนวคิด “ ผู้สูงอายุแบ่งรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ ผู้สูงอายุแบ่งรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม”  ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก (๑๔ กุมภาพันธ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างต้นแบบความรักที่มีคุณค่า การเป็นผู้ให้และแบ่งปันความรัก ความผูกพันต่อกันในสังคม เป็นการเสริมพลังของผู้สูงอายุด้วยการมองเห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมกลไกของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) และ อพม.ชชส ในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางและแกนหลักในการสร้างกิจกรรมดีๆให้กับชุมชนและสังคม โดยการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้รับความร่วมมือจากทีม พม.One Home ประจำจังหวัดตลอดจนสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส)โรงเรียนผู้สูงอายุ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาทิเช่น การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เพื่อส่งมอบกำลังใจและเติมพลังแห่งรัก การทำความสะอาดที่พักอาศัย การดูแลสุขภาวะอนามัย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ เป็นต้น

Advertisement

คุณปู่ ชวนย่า คุณตาชวนยาย จับมือลูก จูงมือหลาน ร่วมเทศกาลแห่ง “รัก” ด้วยกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากร่วมพบปะพูดคุย ดูแลที่อยู่อาศัย หรือร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สร้างประโยชน์แก่ชุมชน/สังคม

สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ร่วมกันจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย อ่อนแอ เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น ร่วมเป็น One Hart One Home

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆรวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุได้ที่ : https://www.facebook.com/100000428522427/posts/3079920008698920/?d=n