Lacoste ผลิตหน้ากาก 100,000ชิ้น ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในฝรั่งเศส 

LACOSTE และอาสาสมัคร ร่วมใจผลิตหน้ากาก 100,000 ชิ้น ณ โรงงานต้นกำเนิดลาคอสท์ ในเมืองทรัวส์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำไปบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ที่เป็นด่านหน้าในการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลาคอสท์ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตหน้ากากให้ได้ถึง 200,000 ชิ้น และจะดำเนินการผลิตหน้ากากไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์โรค COVID-19 จะดีขึ้น @Lacoste #Lacoste

Advertisement