“วัดระฆัง-พช.-สภาสตรีแห่งชาติฯ” ประสานใจช่วยชาวบ้านร่วมฝ่าภัยโควิด-19 แจกอาหาร สิ่งของจำเป็นตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. วัดระฆังโฆสิตาราม ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูป ถัมภ์ และ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม , พระบวรรังษี และพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนองพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยชาวบ้าน ช่วงวิกฤติโควิด-19 จำนวน 2,000 ชุด ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์อาหารบริการประชาชนผู้ประสบปัญหา ไร้งาน รายได้หด ในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด โดยวัดระฆังโฆสิตาราม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสาธุชน ด้วยความห่วงใยและบรรเทาความทุกข์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกล่าวว่า การแจกจ่ายสิ่งของครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรมใดๆ ที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน และมีกำหนดการที่จะแจกข้าวสารวันละ 500 ชุด แบ่งเป็นรอบเช้า 09.30-10.45 น. จำนวน 250 ชุด และรอบบ่าย 13.00 -13.45 น. จำนวน 250 ชุด ต่อเนื่องไป คือในวันที่ 1 พ.ค.63 วันที่ 2 พ.ค.63 วันที่ 4 พ.ค.63 และ วันที่ 7 พ.ค. 63 ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก