พช. ขับเคลื่อน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดำเนินการโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เริ่มพร้อมกันวันนี้ทุกจังหวัดทั่วประ เทศ

Advertisement

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เขาขยาย ต.เขาพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ จึงได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

“เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” แสดงพระราชประสงค์ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2525

“…พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า” เป็นพระราชดำรัสพระราชทาน ที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วไป และข้าราชการในภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรัก หวงแหนป่าไม้ นอกจากจะทรงให้ความสำคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว ยังทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ดังพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีเปิดการประชุม ครั้งที่ 26 ของสภาสตรีระหว่างประเทศ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2534 ความตอนหนึ่งว่า “ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เรา น้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาต่างๆ ของชาติ เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อทะนุบํารุงสภาพแวดล้อม อันจะส่งผลดี ไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย…”

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่ต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 1 ล้านต้น และร้อยละ 80 ของจำนวนต้นไม้ จะรอดตายจากการปลูก” นายสุทธิพงษ์กล่าว
โดยโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เริ่มดำเนินงานพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในพื้นที่ต่างๆ คือ พื้นที่ต้นแบบจังหวัดชัยนาท ณ เขาขยาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท, พื้นที่สาธารณะของจังหวัด/อำเภอ, พื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 11 แห่ง และพื้นที่ชุมชนขยายผลจำนวน 22 แห่ง และพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 1,500 แปลง

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทุกจังหวัดนี้ จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมีแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยในครัวเรือน และไม้เศรษฐกิจในชุมชน งเพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าว