ชุมชนพึ่งตนเองได้ ทางรอดจากวิกฤติ

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีมา ทำเอาหลายประเทศได้รับผลกระทบกันเป็นลูกระนาด เริ่มจากเรื่องสุขภาพที่ต้องเร่งหาทางป้องกันแก้ไข ลามไปถึงด้านเศรษฐกิจที่ต้องหยุดกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัท ห้างร้านที่ต้องปิดตัวลง ส่งผลให้เกิดผู้คนตกงาน ขาดรายได้ ขยายวงกว้างไปจนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับมาตรการเพื่อหยุดเชื้อไวรัสโดยต้องอยู่กับบ้าน ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุด

Advertisement

รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินมาตรการเพื่อการป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก ซึ่งก็ส่งผลให้สามารถควบคุมเชื้อมิให้มีการขยายมากขึ้นได้อย่างน่าพอใจ สถิติตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ตัวเลขการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ต้องยกนิ้วชื่นชมรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำอย่างเข้มแข็งเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

ในท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนตระหนกตกใจและสับสนกับชีวิตไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนั้น มีภาพหนึ่งที่ชวนให้ฉุกคิดและก็น่าชื่นใจ นั่นคือ ภาพการปลูกผักสวนครัวที่ผุดขึ้นมาตามที่ต่างๆ มีการแชร์ภาพมาอวดกันทางโซเชียล เล่าเรื่องราวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ประมาณว่าใช้เวลาที่ไม่สามารถออกไปไหนได้มาทำสวนครัว หาเมล็ดพืชผักมาปลูกไว้เก็บบริโภคเองในครัวเรือน มีมากก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน คนที่เคยปลูกอยู่แล้ว ก็มีเวลามาเอาใจใส่บำรุงดูแลพืชผักได้มากขึ้น

เรื่องนี้ได้ทราบจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ว่าในช่วงที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้ปฏิบัติการแผน 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยอิงจากวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ว่า เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” จึงต้องเร่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมีพอกิน พอใช้ นำประชาชนตามหมู่บ้านดำเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว จนมาถึงแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกอะไรก็ขึ้น จนได้รับการยกย่องเป็นครัวโลก แต่ปัจจุบันคนไทยไม่ค่อยได้ปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นอาหารพื้นฐานของทุกครอบครัว จึงได้จัดรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวขึ้นทุกหมู่บ้าน โดยเริ่มที่ตัวเจ้าหน้าที่ตามหลักที่ว่าจะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาตัวเราก่อนและได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ได้ปลูกเป็นแบบอย่าง เพื่อนำพาประชาชนทุกครัวเรือนร่วมปลูกต่อไป พอมีสถานการณ์โรคโควิด-19 เข้ามา ผู้คนกลับไปอยู่บ้านมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้กิจกรรมนี้คึกคักมากขึ้น ขณะนี้ภาคเอกชนที่ผลิตเมล็ดผักรายใหญ่ของประเทศ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้เราไปแจกจ่ายประชาชนปลูกกันทั่วไทย ซึ่งเชื่อว่าเมื่อพ้นปฏิบัติการ 90 วันนี้แล้ว ผู้คนจำนวนมากจะติดการปลูกผักเป็นนิสัย ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับประเทศ

ฟังจากอธิบดีแล้วก็ให้คล้อยตามท่าน ได้มองเห็นแสงสว่างที่จะเป็นทางรอดจากวิกฤติต่างๆ ถ้าประชาชนมีอาหารการกินที่เพียงพอในระดับครัวเรือน มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันจนเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ ไม่ว่าจะมีวิกฤติใดเกิดขึ้น คนไทยก็จะมีศักยภาพพอที่จะรับมือได้