กรมการพัฒนาชุมชน แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ 129 ราย หนุนภารกิจเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และมีคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 129 ราย มุ่งหวังให้บุคลากรของกรมฯ ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และพร้อมใจกันขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ไปสู่ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

Advertisement

โดยคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 583/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้ ดังนี้
– แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 31 ราย
– แต่งตั้ง (ย้าย) พัฒนาการอำเภอ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 39ราย
– แต่งตั้ง (ย้าย) พัฒนาการอำเภอ ให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ จำนวน 59 ราย

ขอให้พี่น้องข้าราชการทุกท่าน ได้ทำหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน สนองตอบนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจของกรม ฯ ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมถึงการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมใจกันปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน นี้ ไปกับปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19ไปด้วยกัน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th เข้าไปที่กองการเจ้าหน้าที่ www.personnel.cdd.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้