อ.บางใหญ่ ร่วมกับ พช.นนทบุรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางใหญ่ และเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางแม่นาง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Advertisement

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และมีปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” แสดงพระราชประสงค์ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า” เป็นพระราชดำรัสพระราชทานที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศ ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ให้บรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก ทรงเชิญชวนประชาชน และข้าราชการในภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนรู้สึกรัก หวงแหนป่าไม้

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ ประกอบกรมการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยรณรงค์ให้จังหวัด อำเภอผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชน ปลูกป่าในที่สาธารณะ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้ประชาชนให้มีแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยในครัวเรือน และไม้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

กิจกรรมนอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางใหญ่ ยังได้ ถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แด่พระอาจารย์บุญเกิด ฐานุตตโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางม่วง และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล เพื่อเป็นการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว และขอเชิญชวนผู้นำ และประชาชนร่วมกันปลูกผักตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พระอาจารย์บุญเกิด ฐานุตตโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางม่วง และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล ทางสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมศรีมงคล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นายอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้มาทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทางสำนักสงฆ์ได้มีพื้นที่ปลูกผักสวนครัว และมีการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสำหรับไว้เป็นศูนย์กลางเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ได้มีผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนเกือบ 200 ครัวเรือน ที่ได้ปรโยชน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อมีเหลือก็แบ่งขาย เป็นรายได้ให้กับทางสำนักสงฆ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชำระหนี้สงฆ์

ทั้งนี้ ก่อนปฏิบัติการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ นายอำเภอบางใหญ่ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ถวายสิ่งของจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ และได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกกิจกรรมการปลูกไม้จำนวนทั้งสิ้น 200 ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้งจำนวน 12 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี และในระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด