รร.กทม.เข้มข้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เตรียมพร้อมสื่อการเรียนรู้รองรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ว่า สำนักการศึกษา ได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด กทม. โดยจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผน กำหนดมาตรการ และจัดกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ทันก่อนเปิดเทอม รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้แก่ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield) ให้เพียงพอ และมีมาตรการจัดการเรียนรู้เหลื่อมชั้นเหลื่อมเวลา โดยบริหารแผนการเรียนรู้ตามความพร้อมของผู้เรียนและดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสำหรับผู้เรียน ทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์และกลุ่มที่ไม่มีความพร้อม โดยรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ จัดหมวดหมู่สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รวมทั้งประสานความร่วมมือขอรับการสนับสนุนช่องทางและพื้นที่ในการอัพโหลดวิดีโอและเผยแพร่สื่อออนไลน์จากผู้ให้บริการ เช่น CAT เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกครูต้นแบบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น เพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้และจัดทำวิดีโอการสอน เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักการศึกษาและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนจัดทำคู่มือแนะนำการใช้สื่อ โปรแกรม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ครูที่ยังขาดทักษะด้านการผลิต การใช้สื่อ มีความรู้ในการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้สำรวจความพร้อมของผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่มเป็นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และดำเนินการเป็น 4 รูปแบบ คือ On Air On Line On Hand และ On Site เพื่อออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความพร้อมของผู้เรียน ทั้งนี้ หลังมีการปรับปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กทม. มีกรอบระยะเวลาในกระบวนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ประกอบด้วย หลังมีการปรับปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรอบระยะเวลาในกระบวนการรับสมัคร ดังนี้ การรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 และการสอบคัดเลือก การจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว เดือนมิถุนายน 2563