อธิบดีพช. เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27“

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. ณ สนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีฯ โดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า เมื่อพูดถึง “แม่แจ่ม” จะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผ้าตีนจกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งคนแม่แจ่มมีความภาคภูมิใจ นับว่าเป็นสิ่งมีค่า ช่วยเชิดหน้าชูตาของคนที่ทอและคนที่สวมใส่ ที่สำคัญตีนจกแม่แจ่มได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2551 ทำให้ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอของอำเภอแม่แจ่มมีคุณค่าและมีราคาที่สูงขึ้น สร้างโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจให้อำเภอแม่แจ่มเป็นอย่างมาก คนแม่แจ่ม โดยเฉพาะผู้หญิงที่ทอผ้าได้มีอาชีพ มีรายได้ดูแลครอบครัว และยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าไปท่องเที่ยวในอำเภอแม่แจ่มอีกทางหนึ่งด้วย เพราะนอกจากจะมีผ้าตีนจกที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชนเผ่า ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร ที่ปัจจุบันชาวแม่แจ่มได้ช่วยกันรักษาสืบทอดไว้ เป็นวิถีชีวิตความผูกพันกับธรรมชาติ โดยเฉพาะเส้นฝ้าย ที่ไม่เพียงแต่นำมาทอผ้าอันสร้างชื่อเสียงแล้ว วิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็ผูกพันกับเส้นฝ้าย อาทิ เมื่อเกิดมาเด็ก ๆ จะได้รับฝ้ายมัดมือ เพื่อรับขวัญสมาชิกใหม่ให้อยู่ดีมีสุข และในพิธีกรรม ประเพณีงานบุญต่าง ๆ ทั้งการแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ที่ต้องใช้ฝ้าย 9 เส้น ขึงรอบบ้าน จนวันสุดท้ายของชีวิตก็จะใช้ฝ้ายเป็นปืดมาคล้องเป็นเส้นยาวจูงศพไปป่าช้า สุดท้ายขอชื่นชมในอำเภอแม่แจ่มที่ได้ร่วมใจกันจัดงานฯ แบบนี้ให้เกิดขึ้น เพื่อรักษาเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของชนเผ่าของตน อันงดงาม ไม่เหมือนใคร ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน สมควรได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับอำเภอแม่แจ่มสืบไป พร้อมกับมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ให้กลายเป็นที่ที่ใคร ๆ ก็ต้องอยากมา

งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 นี้ มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม และลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานในทุกครั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าตีนจก ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อยปี ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ครูผ้าทอ และได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอแม่แจ่ม ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอำเภอแม่แจ่ม

ภายในงาน แบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนนิทรรศการศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่นและผ้าทอตีนจก ผ้าทอชนเผ่า นิทรรศการโครงการหลวง รวมถึงมีการแสดงแสง สี เสียง ณ เวทีลานวัฒนธรรมกาดมั่วคัวฮอม และโซนกิจกรรมความบันเทิงมากมาย อาทิ การประกวดธิดาผ้าตีนจกและธิดาชนเผ่า การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมการแสดงชนเผ่า ขบวนแห่ผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าตีนจก ผ้าชนเผ่า และการแสดงดนตรีของเยาวชน รวมถึงการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าผ้าตีนจก สินค้า OTOP ขึ้นชื่อ

โดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เผยว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวอำเภอแม่แจ่ม ทุกภาคส่วน ที่มีความตั้งใจร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่มที่มีคุณค่าและงดงามให้อยู่คู่กับอำเภอแม่แจ่มสืบไป อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวอำเภอแม่แจ่มออกสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้ร่วมชื่นชม ตามคำขวัญของอำเภอแม่แจ่ม “เที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพแม่แจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ”