พช.ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ณ ศูนย์แสดงและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การประชุมฯ ดำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement

ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน น.ส.จุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และนางสมร เพชรพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำ ดังนี้
-ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
-ให้หน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบัติงานร่วมกันและ สอดคล้องกัน เพื่อลดจำนวนผู้เสพ ผู้ติดยา โดยให้มีการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ ดูแลไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่ มีการบำบัด รักษาผู้เสพยา และสนับสนุนเงินกองทุนในการประกอบอาชีพ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งให้ใช้ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด