สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รร.ตชด.จ.ยะลา และจ.นราธิวาส

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งได้มีการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนในมาตราแม่กมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และยังได้รับทราบถึง สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริโภคน้ำภายในโรงเรียน ตลอดจนโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และการแปรรูปการถนอมอาหาร กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำกิ๊ฟหนีบผม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และนอกจากนี้ทรงเปิดอาคารห้องสมุดพระราชทาน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เสด็จไปยังอาคารอนุบาลพระราชทาน เรื่องการคมนาคมใกล้ ไกล รวมถึงทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้า และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูและนักเรียน คณะหน่วยแพทย์พระราชทานและคณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ

ต่อมาเวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านคอกช้าง และประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีลานนท์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน ตลอดจน ราษฏรทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ

จากนั้นได้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 3 เรื่องรูปร่างรูปทรง และทรงทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องแม่กก รวมถึงได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน อีกทั้งทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และได้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้